ТОВ ФК "ЕВО"

ДО УВАГИ ДІЮЧИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКІВТОВ «ФК «ЕВО» як КРЕДИТОДАВЕЦЬ повідомляє про повне зупиненняукладення комплексних Кредитних договорів та про відмову від наданнякредитів в рамках відкритих кредитних ліній.Станом на 31.03.2022 року, включно, всі споживачі фінансових послуг ТОВ «ФК «ЕВО» (як кредитодавця) виконали свої кредитні зобов'язання щодо повернення отриманих кредитів.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ(послуга не надається)

Фінансові послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на території України* користувачам \ відвідувачам сайту https://prom.ua надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО" як небанківською фінансовою установою, що має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № В0000306 від 26.07.2021 року (перерєстрація) та безстрокову ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н від 11.01.2020 року згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за № 25 від 11.01.2020 року та з урахуванням Правил про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО". (втратили чинність)

*за виключенням території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою.

Ділові відносини з укладення комплексного кредитного договору між фізичною особою-споживачем фінансових послуг та ТОВ «ФК «ЕВО», в рамках якого відкривається відновлювальна кредитна лінія, яка може бути використана на придбання товарів\робіт\послуг на електронному маркетплейсі https://prom.ua, за умови укладення кредитних договорів (індивідуальних частин), згідно з якими і буде відбуватися надання кредитів (траншів), встановлюються шляхом прийняття (акцептування) фізичною особою пропозиції (оферти) ТОВ «ФК «ЕВО» (як кредитодавця) укласти комплексний Кредитний договір\індивідуальну частину Кредитного договору на викладених в ньому та в Публічних правилах про надання кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» умовах (електронний договір в розумінні ч. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи (втратила чинність), паспорт споживчого кредиту та індивідуальна частина Кредитного договору (з усіма додатками) будуть складені та підписані у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію". В якості підпису споживача може використовуватись електронний підпис одноразовим ідентифікатором та\або кваліфікований електронний підпис (КЕП) споживача, що мають таку саму юридичну силу як і власноручний підпис.

Кредити надаються на умовах затверджених ТОВ «ФК «ЕВО» кредитних продуктів. Станом на сьогодні, кредити надаються згідно умов кредитного продукту «Оплата згодом»: Інформація про основні умови кредитування фізичних осіб (втратила чинність)

Детальна інформація щодо умов та порядку надання ТОВ «ФК «ЕВО» фінансових послуг із кредитування фізичних осіб викладена в Публічних правилах про надання кредитів (втратили чинність), в індивідуальній частині комплексного Кредитного договору (типова форма 1 та типова форма 2) (втратили чинність), а щодо захисту та обробки персональних даних потенційного споживача\споживача також і у Політиці приватності та в Згоді щодо надання дозволу на обробку персональних даних.

Інформація щодо кредитного договору (договору про надання фінансових послуг) відповідно до пункту 3 частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (стисло):

а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових послуг: так, право наявне. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит. Кредит може бути повернуто достроково повністю за умови сплати суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, комісійних винагород (у разі їх наявності) та сплати Кредитодавцю нарахованої заборгованості;

б) строк, протягом якого Споживач може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: протягом 14 календарних днів згідно та в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» (стаття 15) та кредитним договором. Про намір відмовитися від кредитного договору Споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (або у вигляді електронного документа). Протягом 7 календарних днів після цього Споживач зобов'язаний повернути Кредитодавцю суму Кредиту, та сплатити проценти за період користування ним за ставкою, встановленою Кредитним договором. Право на відмову від Кредитного договору не застосовується щодо Кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку для відмови;
в) мінімальний строк дії індивідуальної частини Кредитного договору: мінімальний строк дії Кредитного договору не застосовується. Строк, на який може бути наданий Кредит складає 14 календарних днів або 1 календарний місяць, але в будь якому випадку Кредитний договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за ним;

г) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір: таке право реалізується Споживачем шляхом повного повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісійних винагород (у разі їх наявності) та сплати нарахованої заборгованості Кредитодавцю (без наявності штрафних санкцій чи інших наслідків таких дій);

ґ) порядок внесення змін та доповнень до кредитного договору: в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» та Кредитним договором. Зміна умов індивідуальної частини Кредитного договору, що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», можлива тільки за згодою Сторін. Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну інших умов індивідуальної частини Кредитного договору (окрім, зміни змінюваної процентної ставки, якщо вона буде застосовуватися), що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», будуть здійснюватися шляхом направлення Кредитодавцем Споживачу повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення;

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Споживача фінансової послуги: забезпечена. Під час дії індивідуальної частини Кредитного договору Кредитодавець має право ініціювати зміну процентної ставки за користування Кредитом, виключно за умови підписання Сторонами відповідних змін до індивідуальної частини Кредитного договору.

Детальніше ознайомитись з інформацією, що передбачена вимогами ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р., потенційний споживач має можливість у тут.

За згодою споживача ТОВ «ФК «ЕВО» має право здійснювати доступ до його кредитної історії, збирати, зберігати, використовувати та поширювати через бюро кредитних історій ТОВ "Українському бюро кредитних історій" (що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д.) інформацію щодо Споживача в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Примірник Кредитного договору (Індивідуальна частина) надсилається Позичальнику з електронної пошти ТОВ "ФК "ЕВО" au.moc.ovecf%40modogzatalpo

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит.

ТОВ «ФК «ЕВО» попереджає потенційних споживачів/споживачів фінансових послуг про:

1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит. Деталі наведені в Інформації про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (втратила чинність);

2. Те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання ним споживчого кредиту надалі;

3. Те, що ТОВ «ФК «ЕВО» забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

4. Те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

5. Те, що підписання Споживачем індивідуальної частини Кредитного договору передбачає його прийняття (акцепт) Публічних правил про надання кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» (далі – Правила) , а також передбачає надання Споживачем згоди на зазначені у Кредитному договорі умови надання споживчого кредиту;

6. Те, що ТОВ «ФК «ЕВО» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит (індивідуальна частина) тільки за згодою сторін, при цьому:

6.1. Зміна умов індивідуальної частини Кредитного договору, що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», можлива тільки за згодою сторін. Будь-які пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» про зміну інших умов індивідуальної частини Кредитного договору (окрім, зміни змінюваної процентної ставки), що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», будуть здійснюватися шляхом направлення ТОВ «ФК «ЕВО» споживачу повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення;

6.2.ТОВ «ФК «ЕВО» має право ініціювати внесення змін до Правил, з урахуванням умов, вказаних у вищевказаному п.6.1.

6.3. ТОВ «ФК «ЕВО» зобов'язане повідомити споживача про свою пропозицію внести зміни до Правил не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни. Свою пропозицію про внесення змін до Правил ТОВ «ФК «ЕВО» повідомляє споживачу шляхом розміщення електронних версій нових редакцій Правил на офіційному сайті https://fcevo.com.ua/.Повідомлення Споживача вищезазначеним способом прирівнюється до отримання ним пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» про внесення змін до Правил.

6.4.Якщо споживач, який отримав пропозицію про внесення змін Правил, продовжує акцептувати пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» укласти Кредитний договір (індивідуальна частина) в рамках комплексного Кредитного договору до дати, з якої такі зміни застосовуватимуться, такі дії засвідчують його згоду з внесенням змін до Правил та їх прийняттям. Зміни, які вносяться до Правил таким способом не потребують укладення між сторонами будь-яких додаткових договорів про внесення змін до Кредитного договору (індивідуальна частина) та\або до комплексного Кредитного договору.

6.5.У випадку не згоди споживача із пропозицією про внесення змін до Правил, споживач вправі ініціювати дострокове розірвання комплексного Кредитного договору. При цьому договір буде вважатися розірваним за умови повного повернення споживачем ТОВ «ФК «ЕВО» заборгованості за усіма чинними Кредитними договорами (індивідуальні частини), в тому числі повернення сум кредитів, комісій та/або відсотків за їх користування, комісій за управління кредитними коштами, пеней та/або штрафів за прострочення виконання/невиконання умов Кредитних договорів (індивідуальних частин) відповідно до вимог Кредитних договорів (індивідуальних частин) в рамках комплексного Кредитного договору та вимог чинного законодавства України (далі – Заборгованість);

7. Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

8. Те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. Споживач самостійно сплачує послуги з переказу коштів, а ТОВ «ФК «ЕВО» не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від споживача на свій поточний рахунок в рахунок погашення (сплати) заборгованості;

9. Те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача, за умови сплати споживачем одноразової комісії за управління кредитними коштами у зв'язку з продовженням строку кредитування, що сплачується споживачем щоразу у разі пролонгації строку дії Кредитного договору (індивідуальна частина);

10. Споживачу потрібно негайно повідомляти ТОВ «ФК «ЕВО» будь-яким зручним для споживача способом про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування
ТОВ «ФК «ЕВО» (у разі її наявності);

11. Споживач має право в будь-який момент строку дії Кредитного договору (індивідуальна частина) ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору (індивідуальна частина)/комплексного Кредитного договору, без сплати будь-яких додаткових комісій за його дострокове розірвання. При цьому Кредитний договір (індивідуальна частина) буде вважатися розірваним за умови повної сплати споживачем заборгованості за таким Кредитним договором (індивідуальна частина), а у разі дострокового розірвання комплексного Кредитного договору - буде вважатися розірваним за умови повної сплати споживачем заборгованості за усіма чинними Кредитними договорами (індивідуальні частини).

Для вирішення питань, що виникають з приводу надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, споживачам послуг ТОВ «ФК «ЕВО» варто звертатися шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти au.moc.ovecf%40modogzatalpo

● Правила надання коштів у позику ТОВ "ФК "ЕВО; (втратили чинність)● Інформація про основні умови кредитування фізичних осіб; (втратила чинність)● Інформація відповідно до ч.2 ст.12 Закону Про фінансові послуги;● Публічні правила надання кредитів фізичним особам (загальна частина кредитного договору) з 25.01.22.(втратили чинність)